Wykup i sprzedaż auta poleasingowego – co musisz wiedzieć?

20 września 2023 / Comments 0 / 284 / Blog
Wykup i sprzedaż auta poleasingowego - co musisz wiedzieć
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

Przedsiębiorcy chętnie jako sposób finansowania samochodu wybierają leasing. To atrakcyjna forma finansowania ze względu na fakt, że daje możliwość kupna pojazdu na preferencyjnych warunkach, zdecydowanie niższych od ceny rynkowej. Koniec leasingu to moment, w którym można wykupić auto do użytku prywatnego lub firmowego. Co jednak, jeśli po wykupie chcielibyśmy sprzedać auto dalej? Od stycznia 2022 na skutek Polskiego Ładu roku obowiązują nowe, mniej korzystne regulacje, które zmieniają zasady wykupu prywatnego z leasingu w celu dalszej odsprzedaży. Jak obecnie wyglądają? O tym w poniższym artykule. 

Wykup samochodu leasingowanego na cele firmowe

Po zakończeniu okresu leasingowego, przedsiębiorca nadal ma możliwość nabyć samochód do użytku firmowego i kontynuować jego wykorzystanie w swojej działalności. Wartość odliczenia podatku VAT od kwoty na fakturze będzie zależna od rodzaju pojazdu, który jest wykupywany (może wynieść 50 lub 100% VAT). Następnie można również odliczać w całości lub częściowo VAT od kosztów użytkowania pojazdu. Pełne odliczenie dotyczy samochodów dostawczych, które spełniają określone kryteria ustawowe. Natomiast odliczenie 50% podatku VAT odnosi się do samochodów osobowych, które są wykorzystywane zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Wykup prywatny samochodu leasingowanego i sprzedaż

Możliwość prywatnego wykupu leasingowanego pojazdu jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych. Inne typy przedsięwzięć gospodarczych mogą skorzystać z tej opcji jedynie po dokonaniu cesji na jednoosobową działalność gospodarczą przed zakończeniem umowy leasingowej.

Do momentu wejścia zmian na skutek Polskiego Ładu wykup prywatny w powyższych przypadkach cieszył się pewnymi przywilejami. Po upływie zaledwie 6 miesięcy (od końca miesiąca w którym nastąpił wykup) osoby takie mogły sprzedać wykupiony pojazd bez konieczności płacenia podatków. Ze względu na częste działania podatników, którzy świadomie wykupywali samochody z leasingu na cele prywatne, by później sprzedać je po upływie 6 miesięcy bez podatku, Ministerstwo Finansów uznało taką praktykę za działania na pograniczu prawa i postanowiło zmienić regulacje w tym zakresie. 

Od 2022 roku przychód ze sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku osobistego jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynie 6 lat. Co istotne, podatek jest naliczany od wartości rynkowej pojazdu! 

Darowizna samochodu jako korzystna alternatywa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość sprzedaży samochodu wykupionego na cele osobiste bez konieczności opodatkowania w okresie krótszym niż 6 lat.

Sposobem na uniknięcie podatku od sprzedaży auta poleasingowego jest przekazanie go w formie darowizny najbliższej rodzinie. Jeśli obdarowanym jest osoba z tak zwanej zerowej grupy podatkowe (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) to niezależnie od wartości rynkowej samochodu sprzedaż zwalnia się z podatku od spadków i darowizn. Wystarczy, że obdarowany zgłosi w urzędzie skarbowym fakt otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2. Jeśli od dnia darowizny minie pół roku (termin liczy się od końca miesiąca, w którym darowizna została udzielona), będzie mógł go sprzedać dalej. Metoda nie działa w momencie darowizny pojazdu, który wcześniej został wykupiony na cele firmowe, nawet jeśli przedsiębiorca zamknął lub zawiesił działalność po wykupie, a samochód został usunięty z majątku firmy.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Przy sprzedaży używanego samochodu firmowego, przedsiębiorca zawsze musi naliczyć pełną stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Bez względu na to, czy wcześniej przy wykupie pojazdu z leasingu na cele mieszane (co dotyczy przeważającej liczby samochodów osobowych) odliczył jedynie 50 procent naliczonego VAT-u. Istnieje jednak możliwość naliczenia korekty drugiej połowy nierozliczonego wcześniej VAT-u. Jednakże, przepisy ustawodawcze wprowadziły istotne ograniczenia odnośnie dokonywania tej korekty.

W sytuacji, gdy pojazd został wykupiony od firmy leasingowej za kwotę przekraczającą 15 tysięcy złotych, okres korekty jest rozciągany na 60 miesięcy, natomiast przy niższych kwotach jest to okres 12 miesięcy. W praktyce oznacza to, że kwotę, którą można odliczyć, dzieli się na 12 lub 60 miesięcy, a każdego miesiąca, w miarę użytkowania samochodu w firmie po jego wykupie, kwota do odliczenia maleje proporcjonalnie. Na przykład, jeśli po wykupie pozostaje do odliczenia 1200 złotych (czyli 50 procent stawki VAT), w okresie 12 miesięcy, to sprzedając pojazd po pół roku, przedsiębiorca odliczy sobie tylko 600 złotych z tej kwoty, a po roku już nic.

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Compare List