Jakie podatki przy sprzedaży auta?

16 października 2023 / Comments 0 / 211 / Blog
Jakie podatki przy sprzedaży auta
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

Sprzedaż samochodu osobowego wymaga od sprzedającego dokonania pewnych formalności. O tym, czego należy dopilnować pisaliśmy w artykule: Formalności po sprzedaży auta. O co należy zadbać. Dziś dowiesz się, kto, w jakich sytuacjach i w jakiej wysokości musi zapłacić podatek od sprzedaży pojazdu. 

Sprzedaż samochodu przez osobę prywatną

Jeśli sprzedajesz samochód, konieczne może być rozliczenie z fiskusem. Sprzedaż pojazdu powinna być wykazana w zeznaniu rocznym PIT w sytuacji gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  • samochód to prywatny majątek, czyli sprzedaje się go poza prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy od momentu zakupu – okres liczony jest od końca miesiąca, w którym auto stało się naszą własnością.

Sprzedaż wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36, w części E oznaczonej jako „Odpłatne zbycie rzeczy określonych” lub w części „Dochody i straty” w rubryce „Inne źródła”. Podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem, który uzyskano ze sprzedaży, a kosztami nabycia pojazdu. Przychód pomniejszony o nakłady jakich dokonano w trakcie  eksploatacji.

A co jeśli sprzedający z losowych powodów zmuszony jest do zbycia auta przed upływem 6 miesięcy od jego kupna i zrobi to na kwotę niższą, niż wydał na samochód, a więc straci na sprzedaży? Ponieważ nie uzyskał dochodu ze sprzedaży auta, musi tylko ująć w rozliczeniu rocznym transakcję.

Ile wynosi podatek? Obecnie mamy dwie stawki – 12 i 32%. Niższa znajduje zastosowanie w przypadku dochodu osoby fizycznej na poziomie do 120 000 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę trzeba rozliczyć z fiskusem z wykorzystaniem 32-procentowej stawki podatku. Ustalając wysokość podatku przy sprzedaży auta można uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi obecnie (rok 2023) 30 000 zł. 

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej

Samochód wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpisany do ewidencji środków trwałych można wycofać na cele prywatne i odsprzedać. W niektórych przypadkach będzie pociągało to za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli zbycie auta (które wcześniej zostało wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej) będzie następowało przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie składnika majątku z ewidencji środków trwałych, to uzyskany przychód będzie podlegał opodatkowaniu. Kwota od sprzedaży będzie stanowiła przychód z tytułu prowadzonej działalności i powinna być rozliczona razem z innymi przychodami firmy. 

Jak to wygląda w przypadku leasingu? W momencie wykupu auta z leasingu i jego zbycia, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykazania przychodu z działalności gospodarczej, bez względu na termin dokonania sprzedaży. Będzie ona przy tym traktowana jako odpłatna dostawa towarów i podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT 23%. 

Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której:

  1. Przedsiębiorca od zakupu pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Ma to miejsce na przykład przy zakupie samochodu z wykorzystaniem faktury VAT marża. 
  2. Samochód używany był w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług. 

Wtedy przekazanie składnika majątku na cele prywatne nie wywołuje konsekwencji w podatku VAT. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Czy trzeba również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Transakcja nie obciąża sprzedającego. Podatek PCC-3 opłaca kupujący pojazd. Wynosi on 2% wartości rynkowej zakupionego auta. Znajomość tego rozróżnienia może zaoszczędzić nieprzyjemnych pism z Urzędu Skarbowego.

Ile samochodów rocznie można sprzedać?

Przepisy są w tej kwestii nieprecyzyjne. Nie istnieje jednolita definicja działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, przez co samo pojęcie jest nieprecyzyjne. Tym samym trudno określić, ile samochodów można sprzedać w ciągu roku, by nie ponosić obowiązku opłaty podatku. Przyjmuje się jednak, że jeżeli wartość ta przekroczy 5 sztuk, wówczas urząd skarbowy  może zwrócić się do nas z żądaniem zapłaty podatku.

Jaka kara za brak opłaty podatku?

Lepiej nie spóźniać się ze zobowiązaniami, takimi jak opłata za sprzedaż samochodu. Jeżeli zapomnieliśmy o zapłaceniu podatku, można wyrazić tak zwany czynny żal. Oznacza on przyznanie się do winy, Pisemne wyjaśnienie nieopłacenia podatku oraz zobowiązanie się do zapłaty zaległego podatku wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami. O tym, czy czynny żal zostanie zaakceptowany, decyduje naczelnik Urzędu Skarbowego. Jeżeli stwierdzi, że celowo unikało się zapłaty podatku, niestety nałożona zostanie grzywna, której wysokość  może wynieść od 280 zł do 56 tys. zł.

Podsumowanie

Największym problemem osoby sprzedającej samochód jest znalezienie kupca. Formalności po sprzedaży są proste i jednorazowe. W wielu przypadkach należy również zapłacić podatek od sprzedaży. O tym, kiedy jest to konieczne, dowiedziałeś się z naszego artykułu. Warto mieć tego świadomość, gdyż może uchronić nas to przed przykrymi konsekwencjami. 

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Compare List